លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ SLVDS-27
ឈ្មោះ SALVATORE FERRAGAMO-SUN
ម៉ូឌែល SF101S
ទំហំ 59-13
ពណ៌ COL-717
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត