លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ LCOSTP-76
ឈ្មោះ LACOSTE ( PLASTIC )
ម៉ូឌែល L2643
ទំហំ 52-14
ពណ៌ C538
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត