លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ IC-53
ឈ្មោះ IC BERLIN
ម៉ូឌែល HUGO(FREITAG)
ទំហំ 54-20
ពណ៌ PEA/GRE.MAT-CL
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត