លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ IC-52
ឈ្មោះ IC BERLIN
ម៉ូឌែល MARIE(FLEX)
ទំហំ 50-20
ពណ៌ BRONZE/RX CL.
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត