លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ IC-50
ឈ្មោះ IC BERLIN
ម៉ូឌែល GRIMSEL
ទំហំ 55-17
ពណ៌ MADIUM CHOCO.
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត