លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ LCOSTP-35
ឈ្មោះ LACOSTE ( PLASTIC )
ម៉ូឌែល L2661
ទំហំ NO
ពណ៌ 210
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត