លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ CRO-19
ឈ្មោះ CROCS
ម៉ូឌែល CF-351
ទំហំ 53-16
ពណ៌ COL-40OE
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត