លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ CRO-34
ឈ្មោះ CROCS
ម៉ូឌែល CF-336
ទំហំ 51-17
ពណ៌ COL-80GN
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត