លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ CRO-16
ឈ្មោះ CROCS
ម៉ូឌែល CF-332
ទំហំ 52-17
ពណ៌ COL-40GN
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត