លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ CRO-13
ឈ្មោះ CROCS
ម៉ូឌែល CF-331
ទំហំ 52-16
ពណ៌ COL-40GN
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត