លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ SLVDS-55
ឈ្មោះ SALVATORE FERRAGAMO-SUN
ម៉ូឌែល SF655S
ទំហំ 50-17
ពណ៌ 220
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត