លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ SLVDS-15
ឈ្មោះ SALVATORE FERRAGAMO-SUN
ម៉ូឌែល SF620SR
ទំហំ 59-14
ពណ៌ COL-291
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត