លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ SLVDP-25
ឈ្មោះ SALVATORE FERRAGAMO(PLASTIC)
ម៉ូឌែល SF2681R
ទំហំ 54-14
ពណ៌ 220
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត