លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ SLVD-74
ឈ្មោះ SALVATORE FERRAGAMO
ម៉ូឌែល SF2113R
ទំហំ 53-17
ពណ៌ COL-210
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត