លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ ADD-38
ឈ្មោះ ADIDAS
ម៉ូឌែល A694/41
ទំហំ 54-20
ពណ៌ 6056
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត