លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ SMTS-33
ឈ្មោះ SMARTY(SUN)
ម៉ូឌែល S10025
ទំហំ NO
ពណ៌ COL-A
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត