លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ VOGUEP-15
ឈ្មោះ VOGUE PLASTIC
ម៉ូឌែល VO2787F
ទំហំ 53-16
ពណ៌ COL-W44
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត