លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ RBS-46
ឈ្មោះ RAYBAN SUN
ម៉ូឌែល ORB3502
ទំហំ 61-14
ពណ៌ COL-029/71
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត