លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ RBS-34
ឈ្មោះ RAYBAN SUN
ម៉ូឌែល ORB3506
ទំហំ 64-13
ពណ៌ COL-004/71
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត