លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ RBS-18
ឈ្មោះ RAYBAN SUN
ម៉ូឌែល ORB8301
ទំហំ 59-14
ពណ៌ COL-002
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត