លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ RBS-58
ឈ្មោះ RAYBAN SUN
ម៉ូឌែល ORB3025
ទំហំ 58-14
ពណ៌ COL-W3276
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត