លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ RBS-49
ឈ្មោះ RAYBAN SUN
ម៉ូឌែល ORB3484
ទំហំ 63-17
ពណ៌ COL-004
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត