លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ SSLS-4
ឈ្មោះ SISLEY SUN
ម៉ូឌែល SY-561
ទំហំ 60-15
ពណ៌ COL-C2
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត