លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ SFRIPS-22
ឈ្មោះ SAFARI POLARIZED-SUN
ម៉ូឌែល MPL-4400YS
ទំហំ NO
ពណ៌ COL-1
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត