លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ SFRIPS-17
ឈ្មោះ SAFARI POLARIZED-SUN
ម៉ូឌែល LPM-6002FS
ទំហំ NO
ពណ៌ COL-1
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត