លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ SFRIMS-15
ឈ្មោះ SAFARI POLARIZED-SUN
ម៉ូឌែល LTM-6000
ទំហំ NO
ពណ៌ COL-04
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត