លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ PLR-240
ឈ្មោះ POLAROID SUN
ម៉ូឌែល P-4007B
ទំហំ NO
ពណ៌ BROWN
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត