លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ CALVKS-117
ឈ្មោះ CALVIN KLEIN-SUN
ម៉ូឌែល CK-1177S
ទំហំ 62-12
ពណ៌ COL-243
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត