លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ GIODAN-108
ឈ្មោះ GIORDANO
ម៉ូឌែល GA0980
ទំហំ 55-16
ពណ៌ COL-50
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត