លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ HT-174
ឈ្មោះ HANG TEN
ម៉ូឌែល HT1386
ទំហំ 53-18
ពណ៌ 09
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត